Criteria

Projecten die in aanmerking komen voor donatie moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De donatie moet ten goede komen aan een niet-commerciële organisatie of instelling die actief is op het gebied van welzijn, cultuur of sport binnen de betreffende (deel)gemeente in het werkgebied van het DeltaPORT Donatiefonds en wordt hoofdzakelijk bedoeld voor de inwoners van de betreffende (deel)gemeente of regio.
 • De te verstrekken donatie moet daadwerkelijk en volledig worden aangewend voor het doel waarvoor de donatieaanvraag was ingediend. Bovendien is een donatieaanvraag in principe eenmalig van karakter, met andere worden: meerjarige verplichtingen worden niet aangegaan.
 • Het doel/project heeft een openbaar karakter, toegankelijk en zichtbaar voor iedereen.
 • Het doel/project heeft een breed draagvlak – steun van andere fondsen, instanties, instellingen.
 • Het doel/project heeft het karakter van stimuleringssteun om verwezenlijking van een nieuw initiatief mogelijk te helpen maken, zoals rechtstreekse bestedingen voor de aanschaf van materiaal, voor investeringen of voor organisatiekosten.

Behalve de verzoeken die niet aan bovengenoemde criteria voldoen, komen ook de volgende aanvragen niet voor behandeling in aanmerking:

 • De doelstelling van de aanvragende organisatie of instelling is strijdig met de doelstellingen van Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam of de Mainport Rotterdam,
 • Verzoek voor een doel/project waarvan de opbrengst voor het merendeel ten goede komt aan buitenlandse doeleinden,
 • Verzoek van onderwijsinstelling voor projecten die beperkt zijn tot de directe gebruikers (bijvoorbeeld leerlingen en leerkrachten),
 • Verzoek van kerk/kerkelijke instantie met betrekking tot gebouwen die niet erkend zijn als monument en/of niet multifunctioneel gebruikt worden,
 • Verzoek voor een project dat vergoeding is van economische schade of waardevermindering van vastgoed/ zaken,.
 • Verzoek voor een doel/project dat wordt aangewend voor het oplossen van problemen van en/of met personen of groeperingen die schade of hinder ondervinden van Mainport Rotterdam of daar gevestigde bedrijven.